Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

Naše činnost

Jihočeské nemocnice vnímá odborná i široká veřejnost jako symbol dobře řízených společností. Po řadu let končí jejich hospodaření ziskem, své závazky hradí ve splatnosti, každoročně významně investují z vlastních zdrojů a pravidelně zde dochází k růstu mezd. Není to ovšem jenom finanční zdraví, které je pro jihočeské nemocnice příznačné. Především zde najdete medicínu na světové úrovni, to nejmodernější přístrojové vybavení a v naprosté většině také milý a vlídný přístup zdravotníků, kteří se o Vás starají.

Na území kraje najdete 8 nemocnic, které ve formě akciových společností založil Jihočeský kraj, jakožto jejich jediný a stoprocentní vlastník. Sedm z nich poskytuje akutní lůžkovou péči na území bývalých okresů, osmá a nejmladší z rodiny jihočeských nemocnic, Nemocnice Dačice, a.s., pak nabízí lůžka následné péče a řadu odborných ambulancí. Největší jihočeská nemocnice v Českých Budějovicích pokrývá téměř celé spektrum superspecializované zdravotnické péče a je jednou z největších nemocnic v České republice.

Rodina jihočeských nemocnic tvoří jednu skupinu, která je ve významné míře jednotně řízena a jednotlivé nemocnice mezi sebou spolupracují. Jihočeský kraj založil pro jednotné řízení skupiny jihočeských nemocnic společnost Jihočeské nemocnice, a.s., jejíž představenstvo je součástí představenstva každé jihočeské nemocnice. Všechny jihočeské nemocnice tak tvoří z pohledu řízení jednu personální unii.

Jihočeské nemocnice, a.s. jsou servisní organizací pro všechny jihočeské nemocnice a centralizují některé činnosti, které je pro skupinu výhodnější vykonávat společně a jednotně. Zásadní z těchto činností jsou dvě, a to společný nákup komodit a služeb a společné vykazování zdravotní péče včetně jednání se zdravotními pojišťovnami.

Centrální nákupní oddělení JN, a.s. se stará o provoz jednotného objednávkového systému, který garantuje nemocnicím stejnou kvalitu zboží a stejné nákupní ceny bez ohledu na velikost každé jednotlivé nemocnice. Jihočeské nemocnice jednají s dodavateli jako celek a dosahují tak lepších obchodních podmínek oproti samostatnému postupu. Vedou společná cenová jednání, zadávají a organizují veřejné zakázky, tvoří a spravují jediný a jednotný katalog produktů, ze kterého mohou nemocnice objednávat.

Centrální oddělení vykazování zdravotní péče zajišťuje jednotný postup jihočeských nemocnic při spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Činnost zahrnuje společné jednání ohledně úhrad, úhradových dodatků, nasmlouvání nových kapacit a rámcových smluv. Vedle toho ovšem také metodické vedení a integraci a jednotné nastavení nemocničních informačních systémů, kontrolu vykazování, školení DRG a řadu dalších aktivit. Obecnými cíli holdingového vyjednávání jsou maximalizace příjmů od zdravotních pojišťoven v rámci daných pravidel, minimalizace dopadů vyúčtování, regulačních mechanismů, revizní činnosti zdravotních pojišťoven a vyjednání těch nejvýhodnějších podmínek pro následující období. Celá skupina jihočeských nemocnic má výrazně silnější pozici, než každá jednotlivá nemocnice izolovaně.

Vedle těchto hlavních činností dále Jihočeské nemocnice, a.s. zajišťují zpracování materiálů pro jednání orgánů Jihočeského kraje a komunikaci s vlastníkem obecně. Starají se také o jednotné ekonomické výkaznictví včetně benchmarkingu, který tvoří ucelenou soustavu ukazatelů pro srovnání nemocnic mezi sebou. Společné aktivity jsou i v oblasti public relations a řízení lidských zdrojů.

Náš tým

 

Mgr. Petr Studenovský

Mgr. Petr Studenovský

předseda představenstva

Ing. Michal Čarvaš, MBA

Ing. Michal Čarvaš, MBA

člen představenstva

MUDr. Jiří Holan, MBA

MUDr. Jiří Holan, MBA

člen představenstva

 

Ing. Monika Valentová

Ing. Monika Valentová

Oddělení vykazování zdravotní péče

Ing. Petr Klíma

Ing. Petr Klíma

Oddělení vykazování zdravotní péče

 

Hana Plačková

Hana Plačková

Asistentka

Ondřej Lešetický

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.,

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Kateřina Koželuhová

tisková mluvčí

Ing. Michaela Michalcová

odd. veřejných zakázek

Zdeňka Nigrinová

odd. veřejných zakázek

Hana Beznosková

odd. veřejných zakázek

 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přiložené soubory:
Sazebník úhrad JN
Informace o společnosti Jihočeské nemocnice, a. s., dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vnitřní oznamovací systém podle Zákona č. 171/2023 Sb.