Jsme nemocnice,
kterým na Vás záleží.

INOVACE V PÉČI O PACIENTY. V TÁBORSKÉ NEMOCNICI PROBĚHL WORKSHOP O CÉVNÍCH VSTUPECH

INOVACE V PÉČI O PACIENTY. V TÁBORSKÉ NEMOCNICI PROBĚHL WORKSHOP O CÉVNÍCH VSTUPECH

Inovace a péče o pacienty
V rámci našeho neustálého úsilí o zlepšení péče o pacienty jsme měli tu čest zúčastnit se Workshopu o cévních vstupech ve spolupráci s firmou Teleflex, pod vedením Mgr. Martiny Douglas, PICC Team Leader FN Olomouc. Tato událost byla zaměřena na lékaře a zdravotnické pracovníky, kteří se podílejí na zavádění a péči o střednědobé a dlouhodobé cévní vstupy.

Naše snaha o vytvoření cévního teamu
Dlouhodobě se snažíme v naší nemocnici vytvořit cévní tým, který se specializuje na cévní vstupy. Tento tým se zaměřuje na následující typy cévních vstupů:
- PICC linky (Peripherally Inserted Central Catheters): Tyto dlouhodobé periferní cévní vstupy jsou zaváděny do centrální žíly a nahrazují centrální žilní katétr, umožňují dlouhodobou léčbu.
- Midline katétry: Jsou střednědobými cévními vstupy, které jsou zaváděny do periferní žíly. Jsou vhodné pro pacienty, kteří potřebují léčbu po delší dobu, ale nemají indikaci pro PICC linky
- Porty: Tyto implantovatelné cévní vstupy jsou ideální pro pacienty, kteří potřebují opakované aplikace léků nebo chemoterapii. Jsou umístěny pod kůží a připojeny k centrální žíle.

Indikace a péče o pacienty
Garantem zavádění a péče o specializované cévní vstupy je oddělení ARO (Anesteziologickoresuscitační oddělení), MUDr. Sergej Pryckyj a vrchní sestra oddělení Bc. František Černý.
Indikace k zavádění střednědobých a dlouhodobých cévních vstupů je rozsáhlá, zákrok je šetrnější, méně invazivní s menšími případnými komplikacemi. Na oddělení ARO se staráme o pacienty napříč nemocnicí, jedná se zejména o pacienty z různých operačních oborů, kteří přichází s nedostatečným cévním systémem, jedná se o pacienty s onkologickými diagnózami. Hlavním důvodem k zavádění je především antibiotická, diuretická, infuzní terapie a parenterální nutrice, výhodou je opakovaná možnost náběrů krve u pacientů při dlouhodobém pobytu v nemocnici.

Oddělení K-JIP (Koronární jednotka intenzivní péče), se specializuje na zavádění dlouhodobých vstupů pro kardiologické pacienty, těmto výkonům se nyní věnuje MUDr. Rudolf Koubek a MUDr. Anežka Neumannová, ošetřovatelskou činnost zajišťuje staniční sestra Marie Dvořáková a vrchní sestra Jaroslava Šedivá.

Oddělení M-JIP (Metabolická jednotka intenzivní péče), se specializuje na zavádění dlouhodobých cévních vstupů pro ostatní pacienty interní povahy. Staniční sestra Mgr. Martina Holoubková a Mgr. Iveta Štrinclová se kromě zavádění cévních vstupů navíc věnují zaškolování a odborné instruktáži ošetřovatelského personálu v každodenní péči o tyto cévní
vstupy.

K-JIP a M-JIP v podstatě zajišťují společně cévní vstupy pro pacienty interních oborů (Interna, Infekce, TRN, Neurologie, ONP).
Oddělení Chirurgie, se specializuje na zavádění dlouhodobých cévních vstupů pro pacienty chirurgických oborů a pro pacienty Infuzní terapie. Těmto výkonům se v současnosti věnuje MUDr. Martin Musila a Bc. Marie Musilová z CH-JIP.

Naším cílem je minimalizovat riziko komplikací spojených s cévními vstupy a zajišťovat pacientům co nejšetrnější péči. Díky novým poznatkům a dovednostem, budeme schopni lépe reagovat na potřeby našich pacientů. Jsme připraveni poskytovat kvalitní péči a zlepšovat jejich zdravotní stav. Do budoucna bychom rádi rozšířili tuto péči i pro ambulantní pacienty.

Tento workshop byl skvělou příležitostí pro naše zdravotnické týmy, aby se seznámily s nejnovějšími postupy a technologiemi v oblasti cévních vstupů, těšíme se na další takovéto akce.